Atyniadau

Dolbadarn CastleCastell Dolbadarn
Mae Castell Dolbadarn yn amddiffynfa a adeiladwyd gan y Tywysog o Gymro, Llywelyn ap Iorwerth, Llywelyn Fawr, ddechrau’r 13eg ganrif. Roedd y castell yn bwysig yn filwrol, a hefyd fel symbol o rym ac awdurdod Llywelyn. Wedi’i leoli wrth fynedfa Pas Llanberis, roedd yn gwarchod hen bentref Llanberis, lle mae Nant Peris heddiw. Mae’r castell yn cynnwys gorthwr mawr o garreg, 15.2m o uchder sy’n cael ei ystyried fel yr enghraifft orau o dŵr crwn Cymreig sydd wedi goroesi. Ym 1284, cafodd Castell Dolbadarn ei feddiannu gan Frenin Edward 1 ac fe adeiladodd gastell newydd yng Nghaernarfon. Defnyddiwyd y castell fel plas am rai blynyddoedd cyn adfeilio. Yn y 18fed a’r 19eg ganrif, roedd yn lleoliad poblogaidd ymhlith arlunwyr, a chaiff darlun Turner ei ystyried i fod yn eiconig. Mae bellach yn perthyn i CADW, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru.
Mynediad yn rhad ac am ddim


The Sword – “Blade of the Giants”Y Cleddyf - “Llafn y Cewri”
Cleddyf 20 troedfedd i gofnodi pwysigrwydd Llanberis a’i chysylltiadau gyda Thywysogion Gwynedd. Bwriad y cerflun yw codi ymwybyddiaeth o hanes Gwynedd a Chymru fel cenedl. Mae'r dyluniad yn seiliedig ar y math o gleddyf y byddai Tywysogion Gwynedd wedi eu defnyddio yn y drydedd a phedwaredd ganrif ar ddeg.

Padarn Country ParkParc Gwledig Padarn

Mae Parc Gwledig Padarn yn ymestyn dros 800 o erwau ar lan Llyn Padarn. Mae Coed Dinorwig, Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, yn cynnwys o fewn ei ffiniau hen goed derw digoes, coed bedw, coed cerdin, celyn a choed cyll prin. Mae clychau’r gog yn y gwanwyn, a llawer o blanhigion sy’n gorchuddio’r ddaear, rhedyn, cennau a mwsoglau, yn cynnig cartrefi a chynefinoedd i fywyd gwyllt ac adar gan gynnwys cnocell y coed a gwybedion ymhlith y rhai mwyaf prin. Gellir gweld ystlumod pedol lleiaf, pipistrelle cyffredin a daubenton yn Chwarel Vivian ac uwchben Llyn Padarn.
Llyn Padarn, sydd hefyd yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, yw’r llyn dyfnaf ond pump yng Nghymru. Mae’r dŵr o safon nofio ac mae’n gartref i bysgod alpaidd prin, torgoch yr Arctig. Mae dyfrgwn ac adar dŵr i’w gweld yn aml ar y llyn ac mae’r llif allan, Afon Rhythallt, yn safle silio hanfodol ar gyfer eog a brithyll môr.
Mae Chwarel Vivian, sef hen chwarel lechi, bellach dan ddŵr ac yn cael ei defnyddio i ddringo ac fel Canolfan Ddeifio Vivian.

Cyfeiriad: Llyn Padarn, Llanberis, LL55 4TY
Gwefan: www.visitsnowdonia.info/padarn_country_park-219.aspx
Ebost: padarncountrypark@gwynedd.gov.uk
Ffôn: 01286 870892


Quarry Hospital Ysbyty’r Chwarel
Amgueddfa sy’n gartref i ward wedi’i adnewyddu, theatr llawdriniaeth a wahanol offer erchyll o ysbytai yn y 19eg ganrif. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol ar gyfer y dynion a oedd yn gweithio yn y chwarel, yna cafodd ei ymestyn i gynnwys aelodau’r teulu a’r cyhoedd. Ar agor yn ystod y tymor.

Llanberis Lake Railway Rheilffordd Llyn Llanberis

Cyfle i ddarganfod atyniad chwedlonol un o Drenau Gorau Cymru - ffordd hamddenol o deithio ar hyd Llyn Padarn. Mae ar agor o fis Mawrth hyd at ddiwedd mis Hydref gyda gwasanaethau ychwanegol ym mis Chwefror a mis Tachwedd, a theithiau Siôn Corn ym mis Rhagfyr.

Cyfeiriad: Gilfach Ddu / Padarn Country Park, Llanberis, LL55 4TY
Gwefan: www.lake-railway.co.uk
Ebost: sales@lake-railway.co.uk
Ffôn: 01286 870549


National Slate Museum Llanberis Amgueddfa Lechi Cymru Llanberis
A hithau yng nghysgod y mynyddoedd llechi, mae Amgueddfa Lechi Cymru yn byw mewn Gweithdai Fictoraidd Diwydiannol a oedd yn arfer gwasanaethu a chynnal chwarel lechi enfawr Dinorwig sy’n llechu uwchben. Roedd y gweithdai yn trwsio ac yn gwneud y gwaith cynnal a chadw sydd ynghlwm â chwarel, a arferai gyflogi dros 3,000 o ddynion.
Mae atyniadau yn cynnwys ffilm agoriadol, Dwyn y Mynydd, arddangosiadau hollti llechi dyddiol gan grefftwyr y chwarel a’n holwyn ddŵr enfawr - y mwyaf o’i bath ar dir Prydain. Ewch i grwydro drwy dai'r Chwarelwyr - sydd wedi’u hail-adeiladu carreg wrth garreg yn yr amgueddfa ac sy’n adlewyrchu dyddiadau allweddol yn hanes y diwydiant llechi. Camwch yn ôl mewn amser yn y ffowndri neu ystafell y gweithwyr. Galwch heibio’r gof wrth ei waith yn yr efail a chael eich cyfareddu gan UNA - trên Hunslett - a arferai gael ei defnyddio i symud rwbel yn y chwareli ond sydd bellach, a hithau dros 100 oed, yn ganolbwynt balch i’r amgueddfa.

Digwyddiadau
Mae’r amgueddfa yn cynnal llu o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn gan gynnwys:

 • Chwefror: Sioe Rheilffyrdd Model
 • Pasg: Llwybrau a chrefftau
 • Haf o Lechen: Addurno llechi, gwisgo i fyny yn nhai'r chwarelwyr, patrymau perffaith yn nhywod y ffowndri!
 • Hydref: Crefftau a gweithgareddau Calan Gaeaf
 • Tachwedd/Rhagfyr: Hwyl yr ŵyl! Dewch i gwrdd â Siôn Corn yn yr amgueddfa!

Dod o hyd i ni
Mewn car: Wedi ein lleoli ym Mharc Gwledig Padarn oddi ar yr A4086 yn Llanberis.
Cymerwch gyffordd 11 oddi ar yr A55, chwith ar yr A5 ac yna ymlaen i’r A4244 a Llanberis.
O ganolbarth Lloegr cymerwch yr A5 o’r M54 ac o Dde Cymru cymerwch yr A470.
Ar ôl cyrraedd Llanberis, dilynwch yr arwyddion am Barc Gwledig Padarn. Llywio Lloeren LL554TY.

Cofiwch fod tâl o £4 am barcio yn y maes parcio dros ffordd (eiddo Cyngor Gwynedd). Arian yn unig!
Gorsaf drenau agosaf: Bangor
Gwasanaethau bws Rhif 85 o Fangor / Rhif 88 o Gaernarfon
I gael rhagor o wybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus ffoniwch Traveline Cymru ar 0800 4640000 neu ewch i www.traveline.cymru

Gwybodaeth Bwysig a Chyfleusterau i Ymwelwyr

 • MYNEDIAD RHAD AC AM DDIM
 • Siop anrhegion a chaffi
 • Ardal chwarae i blant
 • Rhaglen ddigwyddiadau flynyddol
 • Cyfleusterau newid clytiau/cewynnau
 • Mae’n rhaid i blant o dan 14 oed fod yng nghwmni oedolyn ar bob adeg
 • Toiledau ar gyfer pobl anabl
 • Mynediad cadair olwyn i’r rhan fwyaf o’r adeilad

Ymweld
Cyfeiriad: National Slate Museum Llanberis, Padarn Country Park, Llanberis, LL554TY
Ffôn: +44(0)29 20 573700
Ebost: slate@museumwales.ac.uk
Gwefan: www.museumwales.ac.uk / www.museum.wales/slate

Rydym ni ar FACEBOOK, Twitter, Instagram

Oriau agor
Pasg – mis Hydref: Bob dydd 10am – 5pm
Mis Tachwedd – mis Mawrth: Dydd Sul – Dydd Gwener 10am – 4pm (Ar gau dyddiau Sadwrn yn ystod y gaeaf)
Mynediad yn rhad ac am ddim


Padarn Watersports Centre / Boulder AdventuresCanolfan Chwaraeon Dŵr Padarn / Boulder Adventures
Gellir trefnu I gaiacio a chanwio, adeiladu rafftiau, dringo creigiau ac abseilio, sgrialu ceunentydd, arfor gampau, dyddiau mynydd ar gyfer partïon plu a stag, gwyliau teulu, grŵpiau milwrol, digwyddiadau corfforaethol, grŵpiau ieuenctid a theithiau ysgolion.

Cyfeiriad: Padarn Country Park / Gilfach Ddu, Llanberis, LL55 4TY
Cyswllt: Bryn Du Mountain Centre, Ty Du Road, Llanberis LL55 4HE
Gwefan: www.boulderadventure.co.uk
Ebost: info@boulderadventure.co.uk
Ffôn: 01286 870556


Odyn CoprOdyn Copr
Gweithdy crefft bach sy’n arbenigo mewn gemwaith enamel, llosgi coed, gwasgu blodau, sgrin argraffu.

Cyfeiriad: Padarn Country Park / Gilfach Ddu, Llanberis, LL55 4TY
Gwefan: www.odyncopr.com
Ebost: sam@odyncopr.com
Ffôn: 01286 871366


Ropeworks ActiveRopeworks Active
Antur dwy awr o hyd ar raffau uchel. Rhaffau isel ar gyfer unigolion 3 - 8 oed.
Oddi ar y safle – cerdded bryniau a sgrialu, dringo, cerdded ceunentydd
Unigolion, corfforaethol, addysg a sefydliadau ieuenctid, dathliadau a phartïon pen-blwydd.

Cyfeiriad: Gilfach Ddu / Padarn Country Park, Llanberis, LL55 4TY
Gwefan: www.ropeworksactive.co.uk
Ebost: hello@ropeworksactive.co.uk
Ffôn: 01286 871114/ 07766 000467

Llanberis Lake Railway Rheilffordd Llyn Llanberis

Cyfle i ddarganfod atyniad chwedlonol un o Drenau Gorau Cymru - ffordd hamddenol o deithio ar hyd Llyn Padarn. Mae ar agor o fis Mawrth hyd at ddiwedd mis Hydref gyda gwasanaethau ychwanegol ym mis Chwefror a mis Tachwedd, a theithiau Siôn Corn ym mis Rhagfyr.

Cyfeiriad: Gilfach Ddu / Padarn Country Park, Llanberis, LL55 4TY
Gwefan: www.lake-railway.co.uk
Ebost: sales@lake-railway.co.uk
Ffôn: 01286 870549


Snowdon Mountain RailwayRheilffordd yr Wyddfa

O orsaf Rheilffordd yr Wyddfa gallwch gymryd y trên i begwn uchaf Cymru a Lloegr a chyrraedd copa’r Wyddfa ar 3560 o droedfeddi. Mae trenau'n rhedeg o ganol mis Mawrth tan ddiwedd Hydref (os bydd y tywydd yn caniatáu). Mae’r caffi ar y copa ond ar agor pan fo’r trên yn rhedeg i’r copa!

Cyfeiriad: LL55 4TT
Gwefan: www.snowdonrailway.co.uk
Ebost: info@snowdonrailway.co.uk
Ffôn: 01286 870223

Electric MountainMynydd Gwefru
No tours 2020, site undergoing refurbishment. Please visit website for more information www.electricmountain.co.uk or email info@electricmountain.co.uk. (Saesneg yn unig)
Gwefan: www.electricmountain.co.uk
Ebost: info@electricmountain.co.uk
Ffôn: 01286 870636


St Padarn’s ChurchEglwys Sant Padarn
Ar y Stryd Fawr yng nghalon y pentref, mae’r eglwys yn dyddio’n ôl i 1885. Mae ar agor i ymwelwyr o 1 Mawrth i 30 Medi o 10.00 i 17.00. 1 Hydref hyd at ddiwedd mis Chwefror 10.00 i 15.00. Gwasanaeth dydd Sul 11.00

Y GlynY Glyn
Yn y Glyn, gall ymwelwyr ddefnyddio’r pontŵn i lansio’r caiacs a mwynhau nofio yn nyfroedd Llyn Padarn sydd â dynodiad dŵr ymdrochi Ewropeaidd. O’r Glyn, mae hefyd yn bosibl ymuno â’r llwybr beicio cyfagos ‘Lôn Las Peris’, mwynhau’r bywyd gwyllt a’r pysgod lleol gyda thrwydded ddilys.

 

© 2020 Grŵp Datblygu Llanberis - Gwefan gan Delwedd

Credydau lluniau: Diolch i Paul Sivyer, Mireille Charnock, Emlyn Baylis, Hefin Owen a Dylan Cadwalider Parry